بانوی آب

بانوی آب

بانوی آب در پیام رسان ایتا: @banooyeab

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۵ ب.ظ

قتل در فراش و زنای محصنه

چرا در اسلام مردی که همسرش را درحال ارتکاب زنا با مردی بیابد اگر هر دو را به قتل برساند گناهی بر او نیست هرچند برای رهایی از مجازات باید 4 شاهد عادل به وقوع زنا شهادت دهند؟ اما زن محروم است؟ علت و حکمت چیست؟

 

بخش اول

قتل در فراش چیست؟

قتل در فراش قتلی است که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می پیوندد . فراش در لغت به معنی گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آن می خوابند و جامه خواب آمده است. همچنین از ان به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند ولی با توجه به کثرت استعمال آن در نزدیکی مقاربت می توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است. بر اساس ماده 630 قانون مجازات اسلامی قتل در فراش :« هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا یا در یک فراش مشاهده کند و آن دو را مقتول یا مجروح کند معاف از مجازات است. مقصود از اجنبی در این ماده بیگانه بودن از لحاظ زناشویی بوده و قید اجنبی نمی تواند محارم را مستثی از حکم نماید. شرط جواز قتل در فراش یا جرح زوجه و فاسق او توسط شوهر و معافیت از مجازات مطابق ماده 630 مشاهده زنا کردن آن دو به وسیله شوهر است. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق زنا را چنین تعریف می کند:« زنا عبارتست از جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه» ، ماده 63 قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف کرده است : « زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه »

شرایط معافیت شوهراز مجازات قتل در فراش

برای اینکه شوهر از مجازات قتل در فراش و جرح و ضرب زوجه خود و فاسق او معاف گردد باید شرایط ذیل با توجه به ماده 630 قانون مجازات اسلامی تحقق یابد:
الف – وجود علقه زوجیت : با توجه به اطلاق ماده 630 قانون مجازات اسلامی نکاح اعم است از دائم و منقطع می باشد . بحثی که اینجا پیش می آید مربوط به طلاق رجعی است و اینکه اگر مردی همسر مطلقه خود را در مدت عده رجعیه با مرد اجنبی در حال زنا ببیند با توجه به ماده 1148 قانون مدنی که در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است و با عنایت به ماه 85 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده است : « طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند…» مردی که همسر مطلقه رجعیه خود را در ایام عده با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده و مرتکب قتل در فراش یا جرح یا ضرب هر دو یا یکی از آنها گردد در صورت جمع بودن سایر شرایط از مجازات معاف خواهد بود. نکته دیگری که در اینجا باید متذکر گردد این است که با توجه به اطلاق ماده 630 ظاهرا تفاوتی بین زن مدخوله و غیر مدخوله و نیز محصنه و غیر محصنه نبوده و حکم معافیت شوهر در تمام موارد مذکور در صورت اجتماع دیگر شرایط صادر خواهد شد.
ب – مشاهده زنا توسط شوهر : مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی عمل زنا باید محقق باشد تا قتل در فراش مجاز محسوب گردد. طبیعتا برای اینکه قاتل از مجازات معاف باشد باید بتواند وقوع عمل زنا را ثابت کند، یعنی برای اینکه دادگاه عمل ارتکابی او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نماید باید زنا را ثابت کند که با توجه به منتفی بودن اقرار به لحاظ کشته شدن زانی و زانیه یا بوسیله شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بوده اند طبق ماده 74 قانون مجازات اسلامی یا طبق ماده 105 همان قانون با علم قاضی ثابت شود و به هرحال بدون ثبوت زنا قتل در فراش مجاز نیست و بدون اثبات آن در دادگاه مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود .
ج – ارتکاب قتل در فراش یا جرح و ضرب در حین مشاهده عمل زنا : قتل در فراش یا جرح یا ضرب باید در حین مشاهده زنا صورت گیرد و شوهری از حکم ماده 630قانون مجازات اسلامی برخوردار می شود که صحنه زنا زوجه خود و مرد اجنبی را به رای العین مشاهده کند، پس اگر مردی از طریق دیگر اطمینان حاصل نماید که زنش با مرد اجنبی ارتباط نامشروع برقرار کرده ، به استناد حکم ماده 630 نمی تواند مرد یا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد. مشاهده صحنه از طرف شوهر نباید ارادی یا تهیه نقشه بوده باشد ، بدین معنی که اگر شوهر بداند که همسر او با مردی همخوابه شده در صورت مراجعه به محل و ارتکاب جرم از معافیت مجازات بهره مند نخواهد شد زیرا قانون به او حق و توانایی ارتکاب جرم را نداده بلکه تصور قانونگذار بر این بوده که در لحظه مشاهده دفعی و اتفاقی صحنه ، چنان حالتی بر مرد مستولی می شود که کنترل خود را به طور آنی از دست می دهد و چنین فرضی را در مورد کسی که از ماجرا مطلع شده و به طرف صحنه رفته است نمی پذیرد.
د – علم به تمکین زن : شوهر هنگامی از مجازات قتل در فراش یا جرح یا ضرب همسر خود که با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده گردیده معاف خواهد بود که علم به تمکین زن خود داشته باشد و در صورتی که زن مکره ( مفعول) باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند قانون گذار در ماده 630 قانون مجازات اسلامی از ذکر تمکین معنای مصطلح حقوقی آن را اراده نکرده بلکه منظور تسلیم زوجه در عمل زنا با مرد اجنبی و همراهی کردن و پاسخ دادن به خواسته های نامشروع مرد اجنبی می باشد.
مبنا و فلسفه حکم ماده 630 :
1- معاف بودن شوهر به لحاظ تهییج و تحریک ناشی از مشاهده زنای زوجه با اجنبی
2- معاف بودن شوهر به لحاظ دفاع از عرض و ناموس
3- معافیت به جهت اجرا و اقامه حد الهی
4- مهدور الدم بودن زانی و زانیه

 

https://rahjooyan.org/kill-the-woman-by-the-husband/

 

بخش دوم

زنای محصنه و مجازات ان

زنا در لغت به معنی آمیزش از راه نامشروع است؛ به عبارت دیگر، به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می شود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی‌گویند؛ بنابراین هرچند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است؛ اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی‌شود. مردی که مرتکب زنا شده است را «زانی» و زن زناکار را «زانیه» می‌خوانند.


تعریف زنا در قانون مجازات اسلامی جدید:
مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ ق.م.ا. جرم انگاری گردیده است. مطابق ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌ شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»

 
مجازات زنای محصنه زن و مرد در قانون مجازات
شرایط احصان نیز در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است: «احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

 الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود. قابل‌ذکر است جماع با میت نیز «زنا» تلقی می‌گردد.

 زنای محصن و محصنه
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به‌گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک زن متأهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود. البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری‌ای که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند. به‌عنوان مثال اگر چنانچه زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلاً به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، در حکم محصنه نیست.

زنای محصن و محصنه به معنای آن است که شخص  دارای همسر دائمی باشد به‌گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.


https://www.sena2015.com/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7.html

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی